fbpx
Koral Live

Kupon Rabatowy 5 %

Regulamin Promocji „Kupon Rabatowy 5%”

dla gości obiektu „KORAL Live”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem Promocji jest Sanatorium Uzdrowiskowego „KORAL Live” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 671-000-05-67 – właściciel obiektu Koral Live (dalej: „Organizator” oraz „Obiekt”).
 2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 15.10.2018 r. i trwa do odwołania z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z Rabatu przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego.

§ 2

Osoby mogące wziąć udział w Promocji

 1. Promocja „Kupon rabatowy 5%” skierowana jest do gości Obiektu, którzy posiadają kupon i są zameldowani w Obiekcie przy ul. Kościuszki 12 w Kołobrzegu.
 2. Przez gości Obiektu rozumie się klientów indywidualnych (konsumentów) w myśl art. 22 ze zn. 1 kc.
 3. Promocją objęte są tylko osoby, które przebywają na pełnopłatnych pobytach.

§ 3

Szczegółowe warunki Promocji

 1. Promocja polega na otrzymaniu przez Uczestnika kuponu rabatowego o wartości 5% na oferowane przez Obiekt Koral Live usługi dodatkowe:

  a) usługi gastronomiczne,

  b) usługi rehabilitacyjne,

  c) usługi SPA,

  d) usługi wypożyczenia sprzętu, ręczników, szlafroków

  z wyłączeniem noclegów i pakietów.

  (dalej: „Rabat”, „Promocja” oraz „Kupon”)

 2. Pełna lista odpłatnych usług dodatkowych świadczonych przez Obiekt znajduje się w Informatorze Hotelowym dostępnym w każdym pokoju lub w Recepcji.
 3. Przed dokonaniem zamówienia usług dodatkowych Uczestnik zobowiązany jest poinformować personel Obiektu o posiadaniu Kuponu Rabatowego.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do okazania kuponu rabatowego w momencie dokonywania płatności na Recepcji lub w Kawiarni.
 5. Nie poinformowanie Organizatora o prawie do Rabatu w momencie dokonywania płatności na Recepcji lub w Kawiarni spowoduje nie uwzględnienie tego Rabatu, chyba że Organizator zadecyduje inaczej.
 6. Rabat udzielany na podstawie Kuponu rozliczany jest wyłącznie na usługi wykupione przez osobę przypisaną do danego pokoju.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami (tzn. rabatów wynikających z różnych akcji promocyjnych nie można sumować).
 8. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “Kupon Rabatowy 5%”.
 9. Kupon nie może zostać przekazany osobom trzecim tj. osobom niewskazanym w § 2 pkt 1.
 10. Kupon musi być wykorzystany jednorazowo na usługi, w całości, bez możliwości dzielenia kuponu. Po wykorzystaniu Kupon pozostaje do dyspozycji Obiektu.
 11. Kupon nie może zostać wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
 12. Uczestnik nie może dokonać cesji Kuponu na inną osobę.
 13. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu roszczenia o wypłacenie ekwiwalentu, w tym pieniężnego wobec Obiektu z tytułu niewykorzystanego Kuponu.

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w Recepcji Obiektu i na stronie internetowej http://www.korallive.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji przed datą wskazaną w Regulaminie bez podania przyczyn. O zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną powiadomieni przez informacje zamieszczone na stronie http://korallive.pl/ lub przez inne publiczne ogłoszenie zakończenia Promocji.
 4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej http://korallive.pl/ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Kupon rabatowy 5%”.
 6. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 7. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 9. Przetwarzanie danych osobowych posiadaczy Kuponów następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy posiadacz ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem Kuponów będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

W celu rezerwacji:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Opinie naszych Gości


***** Pani Anna:

Bardzo ciekawa oferta,dla każdego coś miłego. Wspaniała obsługa,pyszne jedzenie i fantastyczny klimat. Polecam!

***** Pani Beata:

Miła obsługa, bardzo dobre jedzenie, zabiegi, basen, blisko do morza. Byłam tam pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Polecam.

***** Pani Danuta:

Byliśmy już 3 razy i zawsze bardzo zadowolenie, wspaniała obsługa, przyjedziemy na jesień.

 

Zobacz więcej opinii  

Zobacz nasze inne pakiety