fbpx
Koral Live

Vouchery

Regulamin Promocji „Vouchery”

dla gości obiektu „KORAL Live”

(dalej: „Regulamin”)

§ 1

Organizator i czas trwania promocji

 1. Organizatorem Promocji jest Sanatorium Uzdrowiskowego „KORAL Live” Sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Tadeusza Kościuszki 12, 78-100 Kołobrzeg, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 671-000-05-67 – właściciel obiektu Koral Live (dalej: „Organizator” oraz „Obiekt”).
 2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji wykonuje Organizator.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 10.01.2019 r. i trwa do 31.12.2019 r. z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie Promocji nie będzie miało wpływu na prawo do skorzystania z Rabatu przez Uczestnika Promocji, który prawo to już nabył, z tym zastrzeżeniem, że Uczestnik Promocji musi wykorzystać Rabat w czasie przeznaczonym na skorzystanie z niego.

§ 2

Osoby mogące wziąć udział w Promocji

 1. Promocja „Vouchery” skierowana jest do gości Obiektu, którzy posiadają voucher na pobyty lub/i zabiegi SPA oraz są zameldowani w Obiekcie przy ul. Kościuszki 12 w Kołobrzegu.
 2. Przez gości Obiektu rozumie się klientów indywidualnych (konsumentów) w myśl art. 22 ze zn. 1 kc.

§ 3

Szczegółowe warunki Promocji

 1. Promocja polega na otrzymaniu przez Uczestnika Voucheru z nadanym indywidualnie numerem, uprawniającym do 5% rabatu na dowolny pobyt w obiekcie Koral Live lub/i Voucheru z nadanym indywidualnie numerem, uprawniającym do 5% rabatu na usługi oferowane w bazie SPA.
 2. Pełna lista usług oferowanych przez bazę SPA jest dostępna na stronie https://korallive.pl/spa/ oraz https://korallive.pl/sanatorium-uzdrowiskowe/
 3. Uczestnik posiadający Voucher z nadanym numerem na pobyt może go zrealizować na dowolny pobyt w ofercie Koral Live, który został zarezerwowany indywidualnie w Recepcji obiektu, na stronie internetowej www.korallive.pl, telefonicznie bądź przez mailowo.
 4. Przed dokonaniem płatności za pobyt lub/i usługę SPA Uczestnik zobowiązany jest poinformować personel Obiektu o posiadaniu Vouchera z nadanym numerem.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do okazania kuponu rabatowego w momencie dokonywania płatności na Recepcji.
 6. Nie poinformowanie Organizatora o prawie do Rabatu w momencie dokonywania płatności na Recepcji spowoduje nie uwzględnienie tego Rabatu.
 7. Rabat udzielany na podstawie Voucheru z nadanym numerem rozliczany jest wyłącznie na usług lub/i pobyty wykupione przez osobę przypisaną do danego pokoju.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami (tzn. rabatów wynikających z różnych akcji promocyjnych nie można sumować).
 9. Jeśli Uczestnik nie skorzysta z Rabatu w czasie przeznaczonym na jego skorzystanie, traci prawo do skorzystania z tego Rabatu w ramach Promocji “Vouchery”.
 10. Voucher z nadanym numerem nie może zostać przekazany osobom trzecim tj. osobom niewskazanym w § 2 pkt 1.
 11. Voucher z nadanym numerem musi być wykorzystany jednorazowo na usługi i/lub pobyty, w całości, bez możliwości dzielenia kuponu. Po wykorzystaniu Voucher z nadanym numerem pozostaje do dyspozycji Obiektu.
 12. Voucher z nadanym numerem nie może zostać wymieniony na pieniądze ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego, innego niż określony w niniejszym Regulaminie.
 13. Uczestnik nie może dokonać cesji Voucheru z nadanym numerem na inną osobę.
 14. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie z tytułu roszczenia o wypłacenie ekwiwalentu, w tym pieniężnego wobec Obiektu z tytułu niewykorzystanego Voucheru z nadanym numerem.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest w Recepcji Obiektu i na stronie internetowej http://www.korallive.pl/.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji przed datą wskazaną w Regulaminie bez podania przyczyn. O zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną powiadomieni przez informacje zamieszczone na stronie http://korallive.pl/ lub przez inne publiczne ogłoszenie zakończenia Promocji.
 4. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej http://korallive.pl/ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą “Vouchery”.
 6. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 7. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 8. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 9. Przetwarzanie danych osobowych posiadaczy Voucherów z nadanym numerem następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy posiadacz ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 10. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z użytkowaniem Voucherów z nadanym numerem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Opinie naszych Gości


***** Pani Anna:

Bardzo ciekawa oferta,dla każdego coś miłego. Wspaniała obsługa,pyszne jedzenie i fantastyczny klimat. Polecam!

***** Pani Beata:

Miła obsługa, bardzo dobre jedzenie, zabiegi, basen, blisko do morza. Byłam tam pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Polecam.

***** Pani Danuta:

Byliśmy już 3 razy i zawsze bardzo zadowolenie, wspaniała obsługa, przyjedziemy na jesień.

 

Zobacz więcej opinii  

Zobacz nasze inne pakiety